Kronoloji Önceki Sayfa

Kronoloji Sonraki Sayfa

Ayrıntılı Kronoloji - 1933

15 Ocak 1933 Gazi Mustafa Kemal, Ankara'dan Eskişehir'e yola çıktı.
16 Ocak 1933 Kurtuluş Savaşı Dışişleri Bakanlarından Bekir Sami öldü.
3 Şubat 1933 İstanbul - Ankara arasında ilk uçak seferi denemesi yapıldı.
7 Şubat 1933 İstanbul'da camilerde ezan ve kametin Türkçe olarak okunmaya başlanması.
25 Şubat 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği
15 Nisan 1933 Samsun - Çarşamba Demiryolu işletmeye açıldı.
20 Nisan 1933 İstanbul'da yüksek öğrenim gençliği, Razgrad'da BulgarlarınTürk mezarlığını yıkmaları üzerine (17 Nisan) İstanbul'daki Bulgar mezarlığına çelenk koyarak gösteri yaptı.
22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyeti ile, Osmanlı Düyunu Umumiyesi hamilleri (alacaklılar) arasında, Paris'te borçların saptanması ve ödeme şekli hakkında anlaşma imzalandı.
31 Mayıs 1933 T.B.M.M'de "İstanbul Darülfünunu'nun Ilgasına ve Maarif Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun" kabul edildi. (İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'da açıldı
3 Haziran 1933 Sümerbank'ın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M'de kabul edildi.
8 Haziran 1933 Halk Bankası'nın kurulmasını öngören Kanun T.B.M.M'de kabul edildi.
10 Haziran 1933 "Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi. (Açılış : 30.10.1933. Enstitü, 30 Haziran 1948 günlü "Üniversiteler Kanununa ek kanun"la Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi'ne bağlandı.
11 Haziran 1933 "Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü Kutlama Kanunu" T.B.M.M'de kabul edildi.
11 Haziran 1933 T.B.M.M'de "Belediyeler Bankası Kanunu" kabul edildi.
12 Haziran 1933 İzmir Rıhtım Şirketi'nin satın alınması ile ilgili Kanun T.B.M.M'de kabul edildi. (Sözleşme 3 Ekim 1932'de parafe edilmişti)
12 Haziran 1933 "Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanun-ı Medeni'nin 452. Maddesine Göre Olan Tasarruflarının Mahfuz Hisseler Hakkındaki Hükümden Müstesna Olduğuna Dair Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.
20 Haziran 1933 Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitede bir İnkılâp Enstitüsü açılması hakkında karar aldı.
27 Temmuz 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de eski Afgan Kralı Amanullah'la görüştü.
14 Eylül 1933 Ankara'da Türkiye - Yunanistan dostluk antlaşması imzalandı.
26 Eylül 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de Venizelos'u kabul etti.
4 Ekim 1933 Türk İnkılap Enstitüsü'nde ilk İnkılap dersi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) tarafından verildi.
4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de Yugoslavya Kralı I. Aleksandr ile Kraliçeyi kabul etti.
4 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söyledi.
26 Ekim 1933 Türk kadınlarına Köy İhtiyar Heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanındı.
26 Ekim 1933 T.B.M.M'de "Af Kanunu" kabul edildi.
29 Ekim 1933 Cumhuriyet'in Onuncu Yılı kutlandı.
4 Kasım 1933 Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te doğduğu ev müze haline getirildi.
18 Kasım 1933 Yeni İstanbul Üniversitesi açıldı.
1 Aralık 1933 İktisat Vekaleti'nin hazırladığı, T.C. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Başbakanlığa sunuldu.
5 Aralık 1933 Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.
27 Aralık 1933 T.B.M.M, Şehit Kubilay'ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti.