ATAMER Yönetimi

ATAMER Yönetmeliği

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılâpları

Atatürk'ün Büyük Nutku

Atatürk ve Ermeni Meselesi

Atatürk'ün Yakın Arkadaşları

Ekran : 1024 * 768

     .:  BİBLİYOGRAFYA :.

 * ULUBELEN, Erol: ıngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Yaylacık Matb., Satış Yeri: Aykaç Kitabevi, ıstanbul,1967.
 * ULUĞ, Naşit Hakkı: Emperyalizme Karşı Türkiye (1922-1924), Belge Yayınları Tarih dizisi: I, ıstanbul,1971.
 * ULUĞ, Naşit Hakkı: Hemşehrimiz Atatürk, Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları, 1973.
 * ULUĞ, Naşit Hakkı: Siyası Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Milliyet Yayınları, ıstanbul, 1973.
 * ULUĞ, Naşit Hakkı: Atatürk Biyografisinin Esasları ve Belgeleri, Atatürk Devrimleri Milletlerarası Sempoz- yumu Bildirileri (10-14 Aralık

    1973), s.110-225, ıstanbul İniversitesi Atatürk Devrimleri Enstitüsü Ya- yını, 1975.
 * UNAT, Faik Reşit: ısmet ınönü, Arkara Halkevi Yayını, Ankara, 1945.
 * UNAT, Faik Reşit: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşuna Ait Vesikalar,Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt:I, Sayı:I-II,1941.
 * UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Askerlikten istifası ve Millî Savaşa Millet Ferdi Olarak Başlaması, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt:I, Sayı:5, 1942.
 * UNAT, Fik Reşit: Mustafa Kemal Paşa'nın Başkumandanlığa Tayini ve Kendilerine Müşürlük Rütbesiyle Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında

    Bazı Vesikalar, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, 1942.
 * UNAT, Faik Reşit: Türkiye Devleti'nin Makarr-ı ıdaresi Ankara Şehridir, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 9, 1942.
 * UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, 1942.
 * UNAT, Faik Reşit: Mustafa Kemal Paşa'ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Sıfatıyla Verilen Vazife ve Salâhiyetlere Dair Bazı Vesikalar, Tarih Vesikaları

    Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 12, 1943.
 * UNAT, Faik Reşit: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Birinci Devresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu- kuk Grubu'nun Kuruluşuna ve

    Çalışmalarına Ait Bazı Vssikalar, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 13, 1944.
 * UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün II. Meşrutiyet ınkılâbı'nın Hazırlanmasındaki Rolüne Ait Bir Belge, Belleten T.T.K., Cilt: XXVI, Sayı: 102,

     s.339-349, Nisan 1962.
 * UNAT, Faik Reşit: Atatürk'ün Biyografisi ile ılgili Bazı Tarih ve Belgeler Hakkında, Türk Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 137, s.239-242, Şubat

    1963.
 * UNAT, Faik Reşit: Ne Mutlu Türküm Diyene, Türk Dili Dergisi, Sayı: 146, s.77-78, 1963.
 * URAN, Hilmi: Hatıralarım, Ankara, 1959.
 * US, Asım:Gördüklerim Duyduklarım Duygularım (Meşrutiyet ve Cumhuriyet Devirlerine Ait Hâtıralar ve Tetkikler),Vakıt Matb.,İstanbul,1964.
 * UŞAK İL YILLIĞI 1967: Haz: Uşak Valiliği, Sulhi Garan Matb., İstanbul, 1968.

Ata'nın Ayrıntılı Bibliyografyası

İstiklâl Marşı

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk'ün 10. Yıl Nutku

Ata'nın Seçilen Özdeyişleri

Ata'nın Popüler Resimleri

Ata'nın Bibliyografyası

Ayrıntılı Kronoloji

Atatürk Hakkında Bazı Yararlı Linkler

Güncelleme : 19.08.2002

 

DUYURULAR :Sitemiz yeni eklentilerle tekrar hizmete sunulmuştur. Artık bu sitede Atatürk ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz...

Bu Site Ümit BİL' in katkılarıyla Orhan ER tarafından hazırlanmıştır.